ПОРЪЧАЙ ПО ТЕЛЕФОН  
от понеделник - петък 
| 9:00-18:00 |   
(+359) 0892 208 276
 • Начало
 • Общи условия за пазаруване

Общи условия за пазаруване

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между "ВЕБ 2012" ЕООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика aquamarineshoes.eu

Aquamarine Shoes & Bags е търговска марка и навсякъде в Общите условия под Aquamarine Shoes & Bags се има предвид притежателят на търговската марка "ВЕБ 2012" ЕООД.

I. Общи положения

1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите
Наименование: “ВЕБ 2012” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. Скакавец 14
Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Г.С.Раковски 157, магазин за обувки Aquamarine, email:store@aquamarineshoes.eu , тел. 0892 208 276
Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията – ЕИК 202017388, Регистрация по ЗДДС: BG202017388 и банкова сметка – IBAN: BG21FINV91501016712038, BIC: FINVBGSF

1.2. Клиентът заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта aquamarineshoes.eu изрично и безусловно се съгласява с тях.

1.3. Aquamarine Shoes & Bags си запазва правото да променя дизайна на aquamarineshoes.eu, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на aquamarineshoes.eu.

II. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

2.1. Интернет сайт – съвкупност от от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес aquamarineshoes.eu

2.2. Потребител – потребител на aquamarineshoes.eu е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до aquamarineshoes.eu чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

2.3. Потребител с регистрация – всяко лице, което е извършило указани от Aquamarine Shoes & Bags действия, в резултат на които се включва в базата данни на Aquamarine Shoes & Bags и може да заявява поръчка и да проверява историята на действията си (поръчки, движения по поръчки и др.)

2.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Уебсайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Уебсайта.

2.5. Потребител с бърза поръчка – всяко лице, което е извършило указани от Aquamarine Shoes & Bags действия, за да направи поръчка на стока от aquamarineshoes.eu, без да се регистрира и не се включва в базата данни на Aquamarine Shoes & Bags.

2.6. Потребителски профил – обособена част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от aquamarineshoes.eu. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил предоставя на купувача възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на стоки от виртуалния магазин на Aquamarine Shoes & Bags, възможност за отказ от получаване на информационен бюлетин и др.

2.7. Договор за продажба от разстояние – представлява сключения договор между Aquamarine Shoes & Bags и купувача за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при който страните не са във физически контакт помежду си. При извършване на електронно изявление за сключване на договор за продажба, купувача се съгласява с настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и със съдържанието на договора за продажба от разстояние. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

2.8. Продажна цена – представлява обявената под всеки артикул цена на бройка в български лева, включваща данък добавена стойност (ДДС).

2.9. Крайна продажна цена – представлява крайната продажна цена на чифт (когато се отнася за обувки) и бройка в български лева, включваща данък добавена стойност (ДДС), както и всички допълнителни данъци, такси и разноски по доставката на стоката.

2.10. Търговски бюлетин – рекламни или други съобщения, касаещи продукти и услуги в търговските обекти на Aquamarine Shoes & Bags, включително и закупуване на ваучери или промоции предлагани в определен период от време.

2.11. Недобросъвестни действия – всички действия или бездействия, нарушаващи общоприетата Интернет етика или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, като изпращане на непоискани търговски съобщения получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет асоциираните мрежи, както и каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като нарушение или престъпление по действащото българско законодателство или по друго приложимо право.

III. Права и задължения на доставчика

1. Задължения на доставчика

Доставчикът има следните задължения:

 • Да посочи основните характеристики на продуктите, които предлага;
 • Да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка стока;
 • Да достави в срок заявената за покупка стока;
 • Да осигури гаранционно покритие на предлаганите от него продукти съгласно Закона за защита на потребителите. Гаранцията отпада в случаите на повреда, причинена в следствие на неправилно съхранение, поддръжка или експлоатация на закупените продукти, както и при опит за поправка от страна на клиента и/или друго неоправомощено лице;
 • Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите заължения;
 • Да спазва настоящите Общи условия, Интернет етиката, а също и правилата на морала и добрите нрави.

2.Права на доставчика

Доставчикът има следните права:

 • Да изпраща търговски съобщения до клиента с цел да предостави информация и/или реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, също така да прави запитвания,анкети и др. В тези случаи доставчикът се задължава ясно и недвусмислено да осигури разпознаването на съобщението като търговско по смисъла на чл.5 от Закона за електронната търговия;
 • Да поставя електронни препратки към други Интернет страници, ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително към сайтове, непопадащи под контрола на доставчика.

IV. Права и задължения на клиента

1. Задължения на клиента

Клиентът има следните задължения:

 • Да попълни вярно онлайн регистрационната форма на настоящия сайт;
 • Да попълни точни и валидни данни за своята самоличност, адрес за доставка, телефон за контакт, електронен адрес за кореспонденция и др.;
 • В случай на промени свързани с горепосочените лични данни, да актуализира своя Клиентски профил своевременно, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от настъпването на сътветната промяна;
 • Да полага всички необходими грижи за опазване на паролата си, както и да не я прави достояние на трети лица. В случай на неправомерен достъп до Клиентския си профил, Клиента се задължава да уведоми Доставчика незабавно;
 • Да не подава фиктивни и/или невалидни заявки;
 • Да заплати крайната продажна цена, включваща съгласно гореспоменатата дефиниция всички данъци, такси, както и разноски по доставката на съответната стока;
 • Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката и да получи същата;
 • Да не извършва недобросъвестни действия по смисъла на настоящите Общи условия.

2. Права на клиента

Клиентът има следните права:

 • На достъп и корекция на въведените лични данни;
 • На отказ от заявените за закупуване стоки в следните случаи:
  1. когато доставената стока явно не съответства на заявеното за покупка от Клиента;
  2. при недостатъци, които не са могли да бъдат установени в момента на доставката, Клиентът може да поиска замяната на закупената от него стока в срок до 48 часа от извършване на доставката;
  3. при транспортирането стоката е била повредена;
  4. цената, която Клиентът следва да заплати не съответства на дължимата по договора цена;

3. Гаранционна отговорност на търговеца при несъответствие на стоката с договора за продажба.

 • Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
  (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 • Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
  (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
  (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
  (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
  (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
 • Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 • Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
  (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
  (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

V. Сключване и прекратяване на договор. Информация за предлаганите стоки.

Доставчикът е длъжен да публикува на своята интернет страница с адрес aquamarineshoes.eu. ясно и точно описание на основните характеристики на предлаганите стоки, включително тяхното изображение и продажната цена с включен ДДС. Преди окончателното потвърждаване на направената заявка, Клиентът получава информация за крайната продажна цена, включваща и всякакви допълнителни пощенски, транспортни и други такси и разходи, свързани с доставката на стоката. Доставчикът посочва и информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора, периода, за който направеното предложение или цена остават в сила, както и за правата на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната.

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в Уебсайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи, Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката/Услугата от Поръчката.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Уебсайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача.

5.6. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14 дневен срок, считано от датата на приемане на стоката. Възстановяването на сумата става по банков път или чрез наложен платеж в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването на стоката.

5.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от aquamarineshoes.eu в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне продукта на адрес: гр. София, ул. Г.С.Раковски 157, магазин за обувки Aquamarine, като междувременно уведоми Продавача за това на имейл store@aquamarineshoes.eu или на телефон 0892 208 276.

5.8. Продавачът се задължава да възстанови платената сума на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дневен срок от датата, на която е бил уведомен за решението на купувача да се откаже от договора, съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗЗП. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането.
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – с наложен платеж или по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

 

5.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките.

5.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) работни дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

5.11. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случаи, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от купувача до Aquamarine Shoes & Bags са за сметка на клиента, като връщането става на адрес : гр. София, ул. Г.С.Раковски 157, магазин за обувки Aquamarine.

5.12. Aquamarine Shoes & Bags възстановява на клиента заплатената от него за върната стока сума по банкова сметка на купувача или чрез наложен платеж, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

5.13. Купувач, упражнил правото си на отказ от Договора от разстояние, трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от датата, на която купувачът е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от Договора. Крайният срок се смята за спазен, ако купувачът изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14 (четиринадесет) дневния срок.

5.14. Когато клиент връща закупена от aquamarineshoes.eu. стока с куриерска фирма СПИДИ, сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на купувача или чрез наложен платеж, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочените по-горе. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на клиента.

VI. Приемане на поръчка, договор и плащане

6.1. Купувачът има право да поръчва всички стоки, посочени на сайта на aquamarineshoes.eu. При извършване на поръчката Купувачът има право да избере вида, марката и модела на стоките, тяхното количество, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, в зависимост от предложените на aquamarineshoes.eu варианти. При направена поръчка Купувачът влиза в договорни отношения с Aquamarine Shoes & Bags за покупко - продажба на избрания продукт, регламентирани с настоящите Общи условия.

6.2. Договорът за продажба от разстояние между Aquamarine Shoes & Bags и Купувачът се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Aquamarine Shoes & Bags. Доставчикът потвърждава получаването на заявката чрез изпращането на електронно съобщение на посочения от клиента електронен адрес за кореспонденция. В потвърждението за получаване на заявката доставчикът посочва както следва: основните характеристики на заявената стока, продажната цена с включен ДДС, крайната продажна цена, включваща и всички допълнителни пощенски, транспортни и други разходи и такси, свързани с доставката на стоката, информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора, периода, за който направеното предложение или цена остават в сила, както и за правата на клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, съгласно чл. 54, ал. 1 във вр. с чл. 52, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

6.3. On-line системата за покупки през сайта на Aquamarine Shoes & Bags отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно дадени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като “налични” към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от Aquamarine Shoes & Bags.

6.4. Всички заявки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.

6.5. Заплащенето на цената по договора се осъществява посредством посочените на aquamarineshoes.eu начини, като с извършването на плащане Купувачът прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.

6.6. Посочените на aquamarineshoes.eu цени са крайни и са с включен ДДС.

6.7. Aquamarine Shoes & Bags си запазва правото да променя цените, както и тези за доставка.

6.8. Плащането се извършва чрез наложен платеж при доставка на поръчания продукт, чрез плащане с дебитна карта през Epay.bg, плащане с дебитна или кредитна карта през системата Първа Инвестиционна Банка, чрез банков превод. Банковата сметка на Aquamarine Shoes & Bags е в Първа Инвестиционна Банка, IBAN: BG21FINV91501016712038, BIC: FINVBGSF.

VII. Доставка

7.1. Доставката на продукт поръчан чрез aquamarineshoes.eu се извършва с куриерска фирма СПИДИ до посочения от клиента адрес.
За поръчка над 100,00 лв. доставката на продуктите е безплатна.
За поръчка под 100,00 лв. цената за доставка е 3,90 лв.
Безплатна е доставката при една обща поръчка на стойност над 100,00 лв. Ако сте направили няколко отделни поръчки на обща стойност над 100,00 лв., доставката Ви НЕ Е безплатна. Не поемаме ангажимент да обединяваме поръчки.

7.2. Доставката за София и страната се извършва до 3 работни дни, в периода между 9 и 18 часа.

7.3. Продавачът осигурява подходящо опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи.

7.4. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

VIII. Поверителност на данните

8.1. Личните данни, които Aquamarine Shoes & Bags получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на клиентите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с клиентите в случаи на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

8.2. Aquamarine Shoes & Bags изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за клиента, станала му известна по повод сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

8.3. С приемането на Общите условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в aquamarineshoes.eu, да бъдат използвани от Aquamarine Shoes & Bags за целите на директния маркетинг.

8.4. Aquamarine Shoes & Bags се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получило изричното съгласие на клиента при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.

 

8.5. С регистрацията си в aquamarineshoes.eu, купувачът се съгласява на обявения от него имейл адрес да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Aquamarine Shoes & Bags.

8.6. Клиентът може да отмени своята регистрация на интернет сайта по всяко време като се свърже с Aquamarine Shoes & Bags на contact@aquamarineshoes.eu. Клиентът също има право да се противопостави на събирането на лична информация за него/нея и да изиска нейното изтриване съгласно.

IX. Гаранция. Рекламация. Отказ от поръчка

9.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 60 (шестдесет) дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на потребителя. Продуктите с рекламации се изпращат на адрес: гр. София 1407, ул. Г.С.Раковски 157, магазин за обувки Aquamarine, тел.: 0892 208 276.

9.2. Гаранционният срок на търговската гаранция на продуктите е 60 (шестдесет) дни. При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 (тридесет) дни и се изпращат по куриер за сметка на клиента.

9.3. Гаранционните сертификати, издадени от Aquamarine Shoes & Bags се изпращат на Клиента на хартиен носител заедно с поръчания продукт.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл, 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.
(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

9.4. Отказ от поръчка На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от куриера. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от клиента до Aquamarine Shoes & Bags са за сметка на клиента, като връщането става в офиса в София, ул. Г.С.Раковски 157, магазин за обувки Aquamarine или чрез куриерска фирма СПИДИ. Aquamarine Shoes & Bags възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума по банкова сметка на купувача или чрез наложен платеж не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Когато купувачът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, купувачът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако купувачът изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14 (четиринадесет) дневния срок. Когато клиент връща закупена от aquamarineshoes.eu с куриерска фирма СПИДИ сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на купувача или чрез наложен платеж, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочени по-горе в т.9.4. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на купувача на адреса, от който е изпратена до Aquamarine Shoes & Bags. Закупена стока от aquamarineshoes.eu се връща на адреса на Aquamarine Shoes & Bags в гр. София, ул. Г.С.Раковски 157, магазин за обувки Aquamarine.

X. Отговорност

10.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

10.2. Във всички останали случаи, отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена стока.

XI. Разрешаване на спорове

11.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпрос, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

11.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Aquamarine Shoes & Bags и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че страните не успеят да постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

XII. Приложимо право

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

Сравнение на продукти
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки